Aktualne ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. zakończono procedurę wyboru wykonawców w ramach Rozeznania rynku dotyczącą realizacji projektu nr DAWG-RPO-4/1.2.2-002/19 pt. „Zakup usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania unowocześnionej aplikacji Narmox Spear, która umożliwi świadczenie usług w nowym, szerszym zakresie”

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na Rozeznanie rynku wpłynęła jedna oferta. Zamawiający przeprowadził ocenę oferty pod względem formalnym i zgodności z Rozeznaniem rynku.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Wykonawcy – Instytut Badawczo Rozwojowy INOTEC Sp. z o.o. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, która uzyskała 75 punktów w wyniku jej oceny.

Poniżej załączamy Protokół wyboru:


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DAWG-RPO-4/1.2.2-002/19
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Termin nadsyłania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2019 r.

w związku z realizacją projektu nr DAWG-RPO-4/1.2.2-002/19 pn.: “Zakup usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania unowocześnionej aplikacji Narmox Spear, która umożliwi świadczenie usług w nowym, szerszym zakresie”
w ramach projektu Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Lider projektu oraz Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. - Partner projektu pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
NARMOX Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5 Ip
54-440 Wrocław
tel. 503567765
e-mail: piotr.michalik@narmox.com
www.: http://narmox.com

Osoba do kontaktu:
Piotr Michalik
tel.: +48 503567765
e-mail: piotr.michalik@narmox.com

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w drodze przeprowadzenia rozeznania rynku (zgodnie z regulaminem projektu).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: usługi
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73100000-3
Przedmiotem zamówienia jest: zakup usługi badawczo-rozwojowej

Pełna treść zapytania wraz załącznikami:


Narmox Sp. z o.o.
ul. Rogowska 5, I p.
54-440 Wrocław
POLAND
Tel.: +48 22 266 03 73
E-mail: contact@narmox.com